office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

MAJORKA

MAJORKA

per person

MAJORKA – HOTELI

11 dana (10 noćenja) – avionom

HOTELSKE SKRAĆENICE I NAZNAKE U TABELI:  standardna soba – dva standardna ležaja ili francuski (široki) ležaj + pomočni ležaj; superiorsoba- sobavećepovršineiboljeopremljenostiodstandardne; family soba– porodična veća soba sa dva kreveta i dva pomoćna kreveta ili dva kreveta na sprat; BB – bed&breakfast(noćenje i doručak – samoposluživanje); HB – halfboard(polupansion: doručak, večera – samoposluživanje – izbor više jela); AI – All Inclusive (sve uključeno: doručak, ručak, večera + dodatna usluga: slatka i slana užina, bezalkoholna i alkoholna pića prema hotelskom planu – detalji na sajtu); SVsea view -pogledna more;

 

DINARSKI DEO ARANŽMANA: plaćaju svi putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza, iznos je naznačen u tabeli.

CENASMEŠTAJNIHUSLUGA:cenajepoosobi, naznačenajeutabeliuEUR (dinarskoplaćanje), zasvakitermin, objekatiuslugu.

CENA AVIO PREVOZA:  cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćajuprevozinemajusedište.

Ceneprevozaismeštajasuizražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu za efektivu Intesa banke na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestrorezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • plaćanjem na 6 mesečnih rata bez kamate za korisnike Instalment kreditnih kartica Komercijalne banke
 • čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2019., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Organizator putovanja  zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

AVIONOM / 11 DANA
1
AVIO PREVOZ (posebančarterlet)  BEOGRAD • PALMA DE MALLORCA • BEOGRAD PROGRAM PUTOVANJADan polaska - poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodroma “Nikola Tesla”. Obaveznodva dana pre putovanjaproverititačnovremei mesto sastankaputnikaipoletanjaaviona. 2-10.dan:boravak u izabranomterminuiobjektusaizabranimuslugama. 11.dan (poslednji dan boravka):napuštanjeobjekta, poletanjesaMajorkepremaplanuletenja. Sletanje u Beograd. Krajusluga. CENA AVIO ARANŽMANAOBUHVATA:
 • avio - čarter let narelacijiBeograd - Palma De Mallorca - Beograd
 • izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli
 • servispredstavnikaagencijeitroškoveorganizacije programa.
CENA AVIO ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • aerodromskutaksu u ukupnomiznosu od 36,4€ (aerodrom Beograd - 21,42€, aerodromMajorka - 14.00€, RF taksa- 0.98€).
 • YQ taksu - 20€ (doplata za gorivo, taksa je podložna promeni). Takse ne plaćajudeca od 0-2 god. Takse se plaćaju u agenciji.
 • troškove transfera aerodrom - hotel - aerodrom u iznosu od 19€ po osobi (ne plaćajudeca od 0-2 god.).
 • turističku taksu - za boravak u hotelimasa 2* i 3* - 2,2€ po osobi/noći, za boravak u hotelimasa 4* - 3,3€ po osobi/noći. Za devetuidesetunoćodobrava se popust od 50%. Deca do 16 godina ne plaćajutaksu. Plaćanjenarecepciji.
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Doplatazadodatniprevoz - transferdo/odaerodroma, cenapoosobi (min. 2 putnika): NoviSad - 2.600 rsd,Zrenjanin- 2.600 rsd, Subotica - 3.600 rsd, Kikinda - 3.000 rsd, Vršac - 3.000 rsd, Pančevo - 2.000 rsd, Šabac - 2.600 rsd, Sremska Mitrovica - 2.600 rsd, Niš - 4.800 rsd, Kragujevac - 2.800 rsd, Kraljevo - 3.600 rsd, Čačak - 3.000 rsd, Gornji Milanovac - 3.000 rsd; Dete 0-2g. - besplatno, nema sedište. Popustzadeteod 2-12g. - 50%. Transferizapočinju 3-4 sataprepoletanjaavionaizBeograda.
 • Navedenipopustizatrećuosobuidecuvažesamoupratnjidveodrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
 • Sobesekoristeseprvogdanaiztabeleod 14:00h, anapuštajuseposlednjegdanaboravkado 10:00h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 50%. Konačnapotvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukolikorezervacija ne budepotvrđenaodstranehotela, celokupaniznosakontacije se vraća.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja.
 • Maloletna lica, ukoliko putuju bez roditelja, moraju imaju saglasnost oba roditelja naznačenu na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe ili apartmana, sedište u avionu ili autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelusobauhoteluvrširecepcija, podolaskugostiju.
 • Cenaaranžmanazajednokrevetnusobuseradinaupit.
 • Navodiosadržajuodređenihuslugailisadržajakojepružahotel, nepodrazumevaobaveznobesplatnokorišćenjeistih. Mogućajedoplata, narecepcijihotela, zakorišćenjepojedinihusluga (masaža, sauna, spacentar, fitnes, internet, sef, konzumacijapićaizminifrižidera/minibara, sportskitereniislično.)
 • Pravilaoblačanjauvećinihotelazavremevečereurestoranimajezamuškarce, nošenjedugihpantalona, asvevrstekupaćihkostimasuzabranjene.
 • Uuslovimaniskesezone, anekadaiusezoni, mogućejedanekisadržajismeštajnogobjekta, ugostiteljskiitrgovinskiobjektiumestuopredelenjanisuufunkciji, za štaOrganizatorputovanjanemožebitiodgovoran.
 • Fotografijeizkatalogailisainternetprezentacijeunutrašnjihsadržajasmeštajnihobjekataisoba, negarantujuda ćeputnikdobitibaš smeštajnujedinicuizgleda, položaja, opremljenostiiveličinekaonafotografiji.
 • Brojtelefonapredstavnika ćebitidostupanputnicimaumomentuizdavanjavaučera, anajkasnije 5 danapreugovorenogputovanja. Ukolikoputnikpreuzmevaučernakojemnepišebrojtelefonapredstavnika, dužanjepozvatiagenciju pre putovanja.
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš).
 • Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, ne dobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika i drugih objektivnih okolnosti otkaže putovanje ili ga realizuje u saradnji sa drugom agencijom o čemu je dužan da obavesti putnike najkasnije pet (5) dana pre predviđenog početka putovanja.
 • Minimum za realizaciju putovanja je 80 putnika.
 • Molimo putnike da pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.
 • Agencijanema odgovornostzaeventualnedrugačijeusmeneinformacijeoprogramuputovanja.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja OTP licenca 25/2016 Cenovnik br 4 / 01.03.2019.