office@felixtravel.rs
061/180-6160
Gore
 

SICILIJA

SICILIJA

per person

SICILIJA – HOTELI

11 dana (10 noćenja) – avionom

HOTELSKE SKRAĆENICE I NAZNAKE U TABELI: dvokrevetna soba – dva standardna ležaja + pomoćni ležaj;dvokrevetna soba EV/CV – soba sa pogledom na etnu ili grad – dva standardna ležaja + pomoćni ležaj;dvokrevetna soba classic MB – soba u glavnoj zgradi – dva standardna ležaja + pomoćni ležaj;dvokrevetna superiorsoba- sobavećepovršineiboljeopremljenostiodstandardne; dvokrevetna guestroom – dva standardna ležaja + pomoćni ležaj, nalaze se na I ili II spratu, bez pogleda na more; superior villa- posebandeohotelau vilama uprizemljuiliprvomspratuukomeje dvokrevetna superior soba; BB – bed&breakfast(noćenje i doručak – samoposluživanje); HB – halfboard(polupansion: doručak, večera – buffet – samoposluživanje); SV – sea view(pogled na more).; SSV – sea side view – bočnipogled more;

 

DINARSKI DEO ARANŽMANA:  plaćaju svi putnici bez obzira na izabranu vrstu usluge i prevoza do letovališta, iznos je naznačen u tabeli.

CENASMEŠTAJNIHUSLUGA:cenajepoosobi, naznačenajeutabeliuEUR (dinarskoplaćanje), pojedinačnozasvakitermin, objekatiuslugu.

CENA AVIO PREVOZA:  cena je po osobi.Naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje). Deca do 2 god. ne plaćajuprevozinemajusedište.

Ceneprevozaismeštajasuizražene u EUR. Plaćanje je dinarsko po prodajnom kursu za efektivu Intesa banke na dan uplate. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća se prema kursu na dan uplate.

 • gotovinski ili platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • plaćanjem na 6 mesečnih rata bez kamate za korisnike Instalment kreditnih kartica Komercijalne banke
 • čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 15. decembra 2019., rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 50% od vrednosti aranžmana, a za ostatak se deponuju čekovi najkasnije 15 dana pre polaska na putovanje.
 • virmanskom uplatom pojedinaca ili preduzeća na osnovu izdate fakture

Organizator putovanja zadržava pravo da odredi posebne uslove plaćanja za specijalne vrste aranžamana ili promotivne ponude.

AVIONOM / 11 DANA
1
AVIO PREVOZ (posebančarterlet)  BEOGRADCATANIA BEOGRAD PROGRAM PUTOVANJADan polaska - poletanja aviona je datum iz tabele. Prvi dan: sastanak putnika dva sata pre poletanja kod šaltera Belvi Travel na beogradskom aerodroma “Nikola Tesla”. Obaveznodva dana pre putovanjaproverititačnovremei mesto sastankaputnikaipoletanjaaviona. 2-10.dan:boravak u izabranomterminuiobjektusaizabranimuslugama. 11.dan (poslednji dan boravka):napuštanjeobjekta, poletanjesaSicilijepremaplanuletenja. Sletanje u Beograd. Krajusluga.   CENA AVIO ARANŽMANAOBUHVATA:
 • avio - čarter let narelacijiBeograd - Catania - Beograd
 • izabrane pansionske usluge (10 noćenja) u hotelu prema tabeli
 • servispredstavnikaagencijeitroškoveorganizacije programa.
  CENA AVIO ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • aerodromskutaksu u ukupnomiznosu od 43,40€ (aerodrom Beograd - 21,42€, aerodrom Catania - 21€, RF taksa - 0.98€).
 • YQ taksu - 20€ (doplata za gorivo, taksa je podložna promeni). Takse ne plaćajudeca od 0-2 god. Takse se plaćaju u agenciji.
 • troškove transfera aerodrom - hotel - aerodrom u iznosu od 15€ po osobi (ne plaćajudeca od 0-2 god.).
 • gradskukomunalnutaksu u Đardini Naksosu - za boravak u hotelima sa 3* - 1€ po osobi/noći, za boravak u hotelima sa 4*- 1,5€ po osobi/noći. Plaćanje na recepciji. Deca do 14 godina ne plaćaju taksu.
 • gradskukomunalnutaksu u Letojaniju - za boravak u hotelima sa 3* - 0,5€ po osobi/noći, za boravak u hotelima sa 4* - 0,8€ po osobi/noći. Plaćanje na recepciji. Deca do 12 godina ne plaćaju taksu.
 • troškove međunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. Informaciju o uslovima i iznosu osiguranja dobićete u agenciji.
Doplatazadodatniprevoz - transferdo/odaerodroma, cenapoosobi (min. 2 putnika): NoviSad - 2.600 rsd,Zrenjanin- 2.600 rsd, Subotica - 3.600 rsd, Kikinda - 3.000 rsd, Vršac - 3.000 rsd, Pančevo - 2.000 rsd, Šabac - 2.600 rsd, Sremska Mitrovica - 2.600 rsd, Niš - 4.800 rsd, Kragujevac - 2.800 rsd, Kraljevo - 3.600 rsd, Čačak - 3.000 rsd, Gornji Milanovac - 3.000 rsd; Dete 0-2g. - besplatno, nema sedište. Popustzadeteod 2-12g. - 50%. Transferizapočinju 3-4 sataprepoletanjaavionaizBeograda.
 • Navedeni popusti za treću i četvrtu osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe, osim ako drugačije nije navedeno u cenovniku.
 • Sobe se koriste prvog dana iz tabele od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h. Svako korišćenje soba i usluga u hotelu prvog dana aranžmana pre 14.00h i poslednjeg dana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja, direktno na recepciji.
 • Dodatni, odnosno pomoćni ležajevi su uglavnom manjih dimenzija od standardnog ležaja i uobičajno je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje.
 • Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 50%. Konačnapotvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukolikorezervacija ne budepotvrđenaodstranehotela, celokupaniznosakontacije se vraća.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljno prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja, otkaza putovanja iligarealizujeusaradnjisadrugomagencijomo čemujedužandaobavestiputnikenajkasnijepet (5) danaprepredviđenogpočetkaputovanja.
 • Maloletna lica ukoliko putuju bez roditelja, moraju imati saglasnost oba roditelja naznačenu na punoletno lice sa kojim putuju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu putovanja je zvanično utvrđena i važeća je na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i inopartnera.
 • Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj sobe i sedište u autobusu, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija, po dolasku gostiju.
 • Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, nepodrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spacentar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića iz minifrižidera/minibara, sportski tereni i slično.)
 • Pravila oblačenja u većini hotela za vreme večere u restoranima je za muškarce, nošenje dugih pantalona, a sve vrste kupaćih kostima nisu dozvoljene.
 • U uslovima niske sezone, a nekada i u sezoni, moguće je da neki sadržaji smeštajnog objekta, ugostiteljski i trgovinski objekti u mestu opredelenja nisu u funkciji, za šta Organizator putovanja nemože biti odgovoran.
 • Fotografije iz kataloga ili sa internet prezentacije unutrašnjih sadržaja smeštajnih objekata i soba, negarantuju da će putnik dobiti baš smeštajnu jedinicu izgleda, položaja, opremljenosti i veličine kao na fotografiji.
 • Broj telefona predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije 5 dana pre ugovorenog putovanja. Ukoliko putnik preuzme vaučer na kojem ne piše broj telefona predstavnika, dužan je pozvati agenciju pre putovanja.
 • Svaki putnik je u obavezi da poseduje ispravnu putnu ispravu (pasoš). Putnici koji nisu državljani Srbijeu obavezi su da se sami upoznaju saviznim režimom zemlje u koju putujuAgencija nesnosi odgovornost za neispravnu putnu ispravu učesnika u putovanju, nedobijanje vize za kategoriju putnika kojima je viza potrebna, kao i u slučaju da pogranične vlasti onemoguć e putniku ulaz na teritoriju zemlje odredišta i smatraće se da je putnik odustao od aranžmana i postupiće se prema Opštim uslovima putovanja.
 • Minimum za realizaciju putovanja je 35 putnika (autobuskiprevoz), 80 putnika (avionskiprevoz).
 • Agencija nema odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Molimo putnike da preuzmu i pažljivo pročitaju Opšte uslove putovanja koji su sastavni deo ovog programa.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja OTP licenca 25/2016 Cenovnik br 4 / 01.03.2019.
HOTELSKISPECIJALANPOPUST Zahoteleucenovnikuprimenjujusespecijalnihotelskipopustizaraneuplateuiznosuod 10% do 20% naobjavljenecene. Popustivaže za rezervacije do određenogdatuma u periodu do aprila 2019. Popust se obezbeđujeuplatomakontacije u iznosu od 50% odvrednostiaranžmana. Popustisunaznačeni u tabelamasacenamahotelskihusluga za svaki hotel pojedniačnoizaviseodterminauplateakontacije. Popustiseneodnosena dinarski deo aranžmana, doplateidodatneuslugenaznačeneucenovniku