top image

 

Jesen Putovanje

Advent u Zagrebu Decembar 2019

 

1-cenovnik.png

 

 Termin Putovanja  Cena aranžmana
07.12.2019. - 08.12.2019.  29 €

 - plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije  na dan plaćanja –


ARANŽMAN OBUHVATA:


- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema program putovanja
- razgledanje Zagreba
- Usluge vodiča i pratioca grupe
- Agencijske usluge

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- stanični vaučer 50 rsd po osobi (uplaćuje se u agenciji)
- Putno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove
- ulaznice

Program putovanja:

1 dan. BEOGRAD – ZAGREB - BEOGRAD
Polazak iz Beograda  u 03:00h, sastanak 02.30h sa Bas stanice.   Noćna vožnja sa kraćim zadržavanjem za obavljanje carinskih formalnosti. Dolazak u Zagreb u  prepodnevnim časovima.  Pri dolasku sledi pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: trg kralja Tomislava, Hrvatska Akademija Umetnosti, park  Zrinjevac, trg Bana Jelačića, katedrala... Nakon razgledanja slobodno vreme za individualni boravak na Božićnom marketu, uživanje u medenjacima i kuvanom vinu.  Oko  19:00h povratak za Srbiju. Noćna vožnja…

2 dan. BEOGRAD Dolazak u Beograd u noćnim časovima.

NAČIN PLAĆANJA:

- Gotovinsko plaćanje: 40%  prilikom, rezervacije po srednjem kursu NBS-a na dan uplate, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a


...

NAPOMENE:

- NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA.   Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
-  Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
- Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  
-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)  
-Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
-Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
- Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
-Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Felix Travel zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
-Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
-Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.
-Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
-U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
-Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
- Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
- U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
-Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Aranžman je rađen na bazi minimum 60 prijavljenih putnika.
UZ OVAJ PROGRAM VAZE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE
FELIX TRAVEL LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 85/2013.Cenovnik br. 1 od 12.11.2019.

Zagreb nam i ove godine donosi bajkovit božićni ugođaj sa mnogobrojnim sadržajima u srcu grada.


....

 


 

Ukoliko želite da dobijate redovne informacije o novim destinacijama koje je Felix Travel tim pripremio za Vas, prijavite se na naš newsletter.