Putovanje Opatija Autobusom 2024

Putovanje Opatija 2024

Opatija – sjajna perla Jadrana
Ovaj prekrasni gradić na obalama severnog Jadrana svakako predstavlja jedno od najlepših i najromantičnih mesta na čitavom Mediteranu. Opatija već dva puna veka predstavlja sinonim za ekskluzivnost i pravi mondenski turizam. Svojim uredjenim bajkovitim parkovima, čistim plažama i prefinjenim hotelima visoke kategorije, Opatija se svrstala u red najboljih mesta za odmor u Evropi. ( Putovanje Opatija Autobusom 2024 )

Putovanje Opatija Izlet 2024

PAKET ARANŽMAN 3 DANA: AUTOBUSKI PREVOZ ( izlet bez noćenja )

ohrid autobusom

Izlet  Opatija 2024

24.05.

26.05.

07.06.

09.06.

21.06.

23.06.

05.07.

07.07.

19.07.

21.07.

02.08.

04.08.

16.08.

18.08.

Usluga

Br. dana 3 3 3 3 3 3 3

Izlet bez noćenja

Redovna cena

69€ 69€ 69€ 69€ 69€ 69€ 69€

SPECIJALNA PONUDA

49€  49€  49€ 49€ 49€ 49€ 49€

- plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja-

 

Aranžman obuhvata:

- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja
- Obilaske prema programu putovanja - Opatija
- Uslugu licenciranog pratioca /vodiča
- Troškove organizacije i vođenja aranžmana.

 

Aranžman ne obuhvata:

- Fakultativne izlete i ulaznice
- Međunarodno zdravstveno osiguranje
- Individualne troškove putnika

 

Program putovanja ( Putovanje Opatija Autobusom 2024 )

1. DAN BEOGRAD
Sastanak putnika na parkingu Sava centra (Savska strana) u 22:00 h, polazak u 22:30 h. Noćna vožnja sa usputnim stajanjima, radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. DAN OPATIJA - ( Putovanje Opatija Autobusom 2024 )

U jutarnjim časovima dolazak u Opatiju, mondenski grad koji pripada obali Kvarner i ima 170 godina dugu tradiciju turizma u Hrvatskoj. Poznata je i kao biser Jadrana. Ovaj grad blistavih vidika i stenovitih plaža su podigli Habzburzi krajem XIX veka. Pre 1844, Opatija je bila samo ribarsko seoce sa nekoliko kuća i crkvom.
Početak turizma se vezuje za vilu koju su sagradili otac i sin, plemići iz Rijeke Higinio i Paolo Scarpa i nazvali je Angiolina, po svojoj pokojnoj ženi, odnosno majci. U ovoj vili se danas nalazi muzej turizma i održavaju se izložbe i koncerti jazz i klasične muzike. Opatija je bila mesto gde su pripadnici kraljevske porodice provodili odmor i mesto gde je Isidora Dankan dovodila ljubavnike, a posetile su je mnoge poznate ličnosti kao što su James Joyce, Giacomo Puccini, Franz Joseph. Upoznavanje Opatije sa vodičem. Preostalo slobodno vreme (oko 9h) provodimo na nekim od najlepših plaza ovog šarmanton Istarskog grada, volovske, opatijske, slatinske plaže. Kupamo se i uživamo u koktelima, primorskoj hrani i Suncu.
Povratak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Hrvatsku.

3. DAN BEOGRAD Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima.

 

Način plaćanja:

- Gotovinsko plaćanje: 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka
aranžmana;
- Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA FELIX TRAVEL-a;
- Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina;

 

NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:

/

 

VAŽNE NAPOMENE:


NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije… Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače i pratioca u poslu ili ugrožava realizaciju programa putovanja, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca. Agencija zadržava pravo krivičnog gonjenja nesavesnog putnika usled gore navedenih okolnosti.
Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...)
Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu agencija određuje mesta za pauzu i dužinu iste. U turističikim autobusima nije moguća upotreba toaleta, putnici mogu u skladu sa programom putovanja na pauzama koje se prave (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) istu iskoristiti za upotrebu toaleta.
Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
Agencija ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize, niti je odgovorna ukoliko pogranične ili imigracione vlasti ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak putnika. Posledice gubitka ili krađe pasoša tokom putovanja, kao i troškove izdavanja nove putne isprave snosi putnik. U slučaju plaćenog putovanja koje nije realizovano usled neispravnosti putne isprave ili gubitka tokom trajanja programa putovanja, putnik nema pravo na refundaciju i snosi svu odgovornost.
Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija ne snosi odgovornost za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem, validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

Aranžman je radjen na bazi minimum 75 prijavljenih putnika.

PREMA ZAKONU O TURIZMU ORGANIZATOR PUTOVANJA IMA PROPISANU POLISU OSIGURANJA BROJ 470000057652 OD 03.04.2024. GODINE - ROK VAŽENJA 01.10.2024. GODINE, POLISA TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O, U VISINI OD 100.000 EVRA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI ORGANIZATORA PUTOVANJA I ZA SLUČAJ NAKNADE ŠTETE KOJA SE PROUZROKUJE PUTNIKU NEISPUNJENJEM, DELIMIČNIM ISPUNJENJEM ILI NEUREDNIM ISPUNJENJEM OBAVEZA ORGANIZATORA PUTOVANJA KOJE SU ODREĐENE OPŠTIM USLOVIMA I PROGRAMOM PUTOVANJA

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZOVANJA PUTOVANJA AGENCIJE FELIX TRAVEL LICENCA OTP 94/2021 KATEGORIJA A od 05.10.2021.

Cenovnik br. 2 od 03.04.2024.

LE – 4/24
 

 

U želji da obogati svoju ponudu Turistička agencija Felix travel iz Beograda tokom celog narednog leta 2024.godine, otvara ovu prelepu primorsku destinaciju za svoje drage putnike.

Na samom kraju Istarskog poluostrva u neposrednoj blizini visokog planinskog masiva Velebita, smestio se čarobni gradić koga mnogi smatraju za najmondenskije letovalište Jadrana.
Opatija ima dugu i veoma bogatu istoriju čiji počeci sežu u daleku 1506.godinu, kada je benediktinski monah Simon osnovao samostan-opatiju Svetog Jakova. Upravo po tom samostanu i crkvi koja i danas postoji, naselje dobija ime Abbazia odnosno Opatija. Ubrzo se oko ovog benediktinskog manastira razvilo malo ribarsko selo sa svojim pristaništem.
Turistička istorija Opatije počinje sa čuvenom neoklasičnom vilom Angiolina koju je 1844.godine izgradio bogati riječki plemić Iginio Scarpa. Vilu je nazvao po imenu svoje voljene supruge Angioline. Od 1869.godine ovu prekrasnu vilu počinju da posećuju najbogatiji i najpoznatiji ljudi iz čitave tadašnje Evrope. Ubrzo zatim, 1884.godine u Opatiji se otvara prvi pravi hotel na čitavom Jadranu – “Hotel Kvarner” koji je veoma privlačio i redovno ugošćavao austro-ugarsku aristokratiju toga vremena. Usledilo je otvaranje i drugih ekskluzivnih hotela, tako da već početkom 20.veka Opatija posataje sinonim za vrhunsko mondensko letovalište.
U Opatiji su živele i često boravile mnoge znamenite ličnosti kao što su: irski pisac Dzems Dzojs, američka plesačica Isidora Dankan, poljski državnik Jozef Pilsudski, kao i najpoznatiji hrvatski književnik Miroslav Krleža čiji se spomenik rad ugledne zagrebačke umetnice Marije Galetović, nalazi na dugačkoj promenadi uz more - Lungomare.
Svakako najpoznatija od mnogobrojnih skulptura koje krase ovaj primorski gradić je čuvena skulptura “Djevojka s galebom” rad renomiranog vajara Zvonka Cara iz 1956.godine. Ova graciozna bronzana figura mlade devojke na čiju ruku je sleteo galeb, postavljena je na mestu na kojem se nekada nalazila starija pozlaćena skulptura “Madonna del Mare”, najznačajnije delo austrijskog umetnika Rathausa iz Graca.
Opatija danas ima oko 12 hiljada stanovnika i prostire se duž kvarnerske obale na čitavih 11 kilometara, od susedne Rijeke do mesta Ićići. Od brojnih gradskih plaža najpoznatije su svakako čuvena plaža Slatina koja se nalazi u samom centru grada, zatim plaža Volosko i napokon mirna šumovita plaža Preluk. U blizini grada nalaze se i jadranska ostrva Cres i Krk.
Opatija koja neodoljivo privlači turiste iz cele Evrope ponovo postaje jedna od omiljenih destinacija i naših turista. Turistička agencija Felix travel iz Beograda će tokom čitavog leta 2024.godine u periodu od kraja maja do polovine avgusta, organizovati čak sedam vikend putovanja za Opatiju i tako omogućiti svojim putnicima da uživaju u ovom biseru severnog Jadrana. Odlična saobraćajna povezanost i veoma povoljna cena aranžmana, učiniće zaista pristupačnim ovo mondensko letovalište.
Turistička agencija Felix travel iz Beograda Vas poziva da jedan prelepi sunčani letnji izlet provedete u ovom čarobnom primorskom gradu. Čudesna Opatija će Vam pružiti zadovoljstvo koga ćete se zauvek sećati.

...

opatija putovanje

 


Opatija - sjajna perla Jadrana

 

 

 

 

hit ponuda felix travel

 

 

 

Ljoret de mar Letovanje 2024

LJORET DE MAR LETOVANJE 2024

378€

 

 

Letovanje Kosta Dorada 2024

LETOVANJE KOSTA DORADA 2024

579€

 

 

Letovanje Lutraki 2024

LETOVANJE LUTRAKI 2024

308€